Dirk Peeters

 Keyboards — Arrangementen — Opnames

Biografie

Dirk Pee­ters (°Meche­len 1953) is één van de meest gewaar­deer­de key­board­spe­lers in Vlaanderen.

Door zijn rij­ke erva­ring is hij een veel­zij­dig muzikant.

Zijn moe­der gaf hem de eer­ste pia­no­les­sen. Al gauw leer­de hij ook akoes­ti­sche gitaar en dwars­fluit. Als koor­knaap zong hij in het Sint-Rom­bouts­koor en in het Onze-Lie­ve-Vrouw­koor van Mechelen.

Tij­dens zijn mid­del­ba­re stu­dies in het St-Rom­bout­scol­le­ge afde­ling Latijn/wetenschappen, vol­ge hij daar­naast pia­no­les­sen, noten­leer en har­mo­nie aan het Ste­de­lijk Conservartorium.

Na de kan­di­ta­tuur bur­ger­lijk inge­ni­eur aan de K.U. Leu­ven koos hij voort de oplei­ding soun­den­gi­neer (Ton­meis­ter) aan het Konink­lijk Con­ser­va­to­ri­um van Brus­sel.
Hier behaal­de hij zijn eer­ste prijs noten­leer en in Ant­wer­pen zijn eer­ste prijs harmonie.

Samen met een Bel­gi­sche band werk­te hij een half jaar in Griekenland.

Als pia­nist speel­de hij op crui­ses met tal van inter­na­ti­o­na­le artiesten.

Eerst werd hij bege­lei­der in de bal­let­school van Ant­wer­pen en nadien toneel­mees­ter bij het Bal­let van Vlaanderen.

Later werd hij docent aan het Hoger Insti­tuut voor Dra­ma­ti­sche Kun­sten (voor­ma­lig Stu­dio Her­man Teirlinck).

Als free­lan­ce muzi­kant ver­zorgt hij fees­ten, recep­ties, lezin­gen enz.
met ver­schil­len­de for­ma­ties en een heel uit­ge­breid repertoire/pop, klas­siek, hits, ever­greens, Zuid-Amer­kaans, jazz, reli­gi­eus enz…
Het maken van opna­mes is een groot onder­deel van zijn hui­di­ge beroeps­ac­ti­vi­teit, als­ook het schrij­ven van arran­ge­men­ten van com­bo tot bigband.

 

 

Pri­va­cy­be­leid            © Dirk Pee­ters — All rights reser­ved — Web­de­sign by Stir

Pri­va­cy­be­leid

© Dirk Pee­ters — All rights reser­ved — Web­de­sign by Stir

Top