Dirk Peeters

 Keyboards — Arrangementen — Opnames

Referenties

Dirk Pee­ters werk­te met suc­ces voor Flan­dria, Hol­land Casi­no, Lido Amster­dam, Casi­no Aken, San Mar­co Vil­la­ge, Kas­teel Wit­hof, Casi­no Knok­ke, Mid­del­ker­ke en Oos­ten­de, Con­rad, Hil­ton, Cha­teau du Lac…

Hij bege­leid­de tij­dens loop­baan al heel wat arties­ten: Platters,Lee Towers, Ben­ny Ney­man, Mag­gie McNe­al, Lies­beth List, Gerard Cox, Gerard Joling, Fran­cis Goya, Roc­co Gra­na­ta, Wil­le­ke Alber­ti, Dimi­tri Van Toren, René Fro­ger…
Ook een aan­tal beken­de Vlaam­se zan­gers en zan­ge­res­sen heb­ben al met hem samen­ge­werkt: Hemut Lot­ti, Luc Caals, Mauri­ce Dean en Annie Ander­son, Johan Ver­min­nen, Con­nie Neefs, Hugo Simons, Jac­ky Lafon, Yvet­te Ravel, Gar­ry Hag­ger, Mar­griet Her­mans, Joe Har­ris, Nico­le en Hugo, Jac­ques Ray­mond, Johan Stollz, Schat­te­man en Cou­vreur, Dai­sy Thijs, Jean Wal­ter en Katrien Gal­lez, Miel Coo­ls, Chris­tof, Marc Meers­man, Eric Van Ney­gen en San­ne, Kali­fa Bals…

Dirk was ook de vas­te pia­nist van acteur en the­a­ter­ma­ker Jef Burm.

In de musi­cal­we­reld is Dirk geen onbe­ken­de.
Hij schreef de arran­ge­men­ten voor ver­schil­len­de pro­duc­ties van Stu­dio 100, voor Hel­lo Dol­ly.
Bij Affli­gem Clas­sics 2008 nam hij de orkest­lei­ding en de arran­ge­men­ten voor zijn reke­ning. Dit is een groot musi­cal­ge­beu­ren aan de ruï­ne van de Abdij van Affligem.

De arran­ge­men­ten en orkest­lei­ding van Grif­fel­rock ston­den 10 jaar op Dirk zijn agen­da. dit is een jaar­lijk­se muzi­ka­le hap­pe­ning voor seni­o­ren in het Ant­werps Sport­pa­leis.
Voor Nek­ka 2009 schreef Dirk de arran­ge­men­ten voor Bou­de­wijn De Groot.

Met Marc Meers­man con­cer­teert Dirk regel­ma­tig in Duits­land en Zwitserland.

Op de Gent­se Fees­ten 2008 en 2009 kon je Dirk dage­lijks aan het werk zien in de Ope­ra van Gent voor een reeks con­cer­ten. Samen met Wil­ly Claes aan de vleu­gel bege­leid­den ze Koen Cruc­ke. Daar komt in 2015 een ver­volg op. Tij­dens de Gent­se fees­ten treedt Dirk alle dagen op met Koen Cruc­ke en Magriet Her­mans in een nieu­we the­a­ter­show: Bras­se­rie Nostalgie.

Dirk is artis­tie­ke lei­der van de The­a­ter­band, die de bege­lei­ding doet van heel wat Vlaam­se arties­ten: Paul Severs, Frank Galan, Gun­ther Neefs, Bart Kaël, Bar­ba­ra Dex, Juli Kabas, Yves Seg­hers, May­ke Vanes…
Info: The­a­ter­bu­reau Koen De Smet tel en fax: +32 53/680744

Vzw Sal­to­ri orga­ni­seert jaar­lijks meer­der musi­cal­sta­ges. Voor de opna­mes doen ze steeds beroep op Dirk Pee­ters.
info@saltori.be

 

 

 

Top